Algemene voorwaarden

Algemeen
Natuurlijk hopen wij dat al uw bezoeken aan onze salon aangenaam zijn en dat u altijd tevreden bent over het resultaat, de behandeling en onze medewerkers. Daar doen wij in elk geval ons uiterste best voor. We hebben desondanks wat spelregels opgesteld om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze spelregels en voorwaarden gelden voor ons én voor onze bezoekers, en voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Wax Him & Her Beautybar en haar cliënten. Als we van deze spelregels en voorwaarden afwijken, is dat van te voren besproken en schriftelijk vastgelegd. Als u onze salon bezoekt, ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
Inspanningen Wax Him & Her Beautybar
Wij zullen alle behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, volgens de eisen die u aan goed vakmanschap kunt stellen. Als een behandeling verandert of uitgebreid wordt, zullen wij u direct inlichten over de financiële consequenties hiervan.

Afspraken
Als u een afspraak bij ons hebt gemaakt, verwachten wij ook dat u komt. Maar er kan natuurlijk iets tussenkomen. Dan vragen wij van u om dit uiterlijk 24 uur van te voren aan ons door te geven. Als u dit niet doet, brengen wij de kosten van de afgesproken behandeling bij u in rekening. Hetzelfde geldt als u meer dan een kwartier te laat komt. Dan annuleren wij tevens de afspraak. Als wij onverhoopt een afspraak moeten afzeggen, doen wij dit uiterlijk 12 uur van te voren.

Betaling
Alle prijzen van onze behandelingen en producten staan duidelijk op onze website. Deze prijzen zijn inclusief BTW. Als we een aanbieding hebben, geldt de aanbiedingsprijs gedurende de looptijd van de aanbieding en/of zolang de voorraad strekt. Mochten we prijzen veranderen, dan staan deze wijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum op onze site.
wij accepteren contant geld en pin. Kom aub met gepast geld als  u contant betaald.
Wij verwachten dat je dit direct na afloop van een behandeling doet.

Persoonsgegevens & privacy
Als je voor de eerste keer een afspraak bij ons maakt, vragen wij een aantal gegevens van je die wij nodig hebben voor onze administratie. Deze gegevens bewaren wij in ons administratiesysteem en eventueel op een klantenkaart. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het is voor ons belangrijk om te weten of je een huidbeschadiging hebt op de plaats van behandeling, of je bepaalde medicijnen gebruikt waardoor je huid daar dun en/of gevoelig is en of je huiduitslag krijgt van bepaalde producten of er allergisch voor bent. Dit moet je aan ons melden voor de behandeling.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat je ons onjuiste en/of onvolledige informatie hebt gegeven over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbestedingen Wij zijn ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die je meeneemt naar de studio.

Vertrouwelijkheid
Wij verplichten onszelf om alle vertrouwelijke informatie die je ons vertelt, geheim te houden. Dit geldt voor informatie waarvan je aangeeft dat deze vertrouwelijk is of als dit blijkt uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding vervalt echter als wij de vertrouwelijke informatie aan derden moeten verstrekken op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.
Beschadiging & diefstal
Wij hebben het recht een schadevergoeding van je te eisen als je meubilair, apparatuur of producten van ons beschadigt. Diefstal melden we altijd bij de politie.

Klachten
Als je een klacht hebt over de behandeling of een product, kun je deze schriftelijk aan ons melden (via de mail mag dat ook). Doe dit wel binnen drie werkdagen na de behandeling of aankoop van een product! Wij geven dan binnen vijf werkdagen een adequaat antwoord. Als een klacht gegrond is, verrichten wij de behandeling opnieuw. Als dat niet meer mogelijk is omdat de behandeling voor jou aantoonbaar zinloos is geworden, kun je ons dit schriftelijk melden. Als we samen niet tot overeenstemming komen, kun je je klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

Behoorlijk gedrag
Iedereen behoort zich in onze studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Iemand die herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag vertoont, kunnen we voortaan de toegang tot de salon weigeren.

Recht
Eventuele geschillen tussen Wax Him & Her Beautybar en cliënt leggen we voor aan de betreffende rechter. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Wax Him & Her Beautybar. Van toepassing is steeds de laatste gepubliceerde versie of de versie die gold ten tijde van de overeenkomst.